W-Link

Общи правила и условия на Техноелектроника ООД за ползване на Мобилното приложение W-Link

В сила от 01.01.2019 г.


Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно, преди да ползвате мобилно приложение W-Link. Мобилното Приложение W-Link не може да бъде ползвано докато не посочите изрично, че сте се запознали с тези Общи условия за ползване на Мобилното Приложение W-Link, като сложите отметка в празното поле до "Прочетох и съм съгласен с общите условия и политиката за поверителност“.


Поставянето на отметка в празното поле, когато се иска Вашето съгласие, ще се счита от Техноелектроника ООД за утвърдителен акт, с който Вие изразявате Вашето свободно дадено, конкретно, информирано, недвусмислено и неповлияно заявление за съгласие, при което между Потребителя и Техноелектроника ООД възникват договорни отношения.


В случай, че имате допълнителни въпроси, както и Ви е необходима допълнителна информация, свързана с функционирането на платформата W-Link включително за Вашите права, можете да се обърнете към нас на technoel.ltd@gmail.com


 • 1. ТЕРМИНИ
  Използваните термини в Общите условия имат следните значения:
  • "Ние", "нас" да се счита Техноелектроника ООД
  • "Потребител" е всяко физическо лице, което изтегля /download/, инсталира или използва Мобилното Приложение W-Link, и което се е запознало и приема тези Общи условия и Политиката за поверителност на Техноелектроника ООД при ползване на платформата W-Link
  • "приложение" - мобилно приложение W-Link
  • "контролер", "W-LINK контролер" - произвеждан от нас хардуерен модул, притежаващ вграден WiFi модул, предназначен за дистанционно управление на различни устройства и процеси
  • "мобилни устройства" - смартфон или таблет поддържащи wifi и/или GPRS трансфер на данни
  • "облак, облачен сървър" - поддържан от „Техноелектроника“ ООД сървър, обслужващ интернет връзките между телефона (таблета) на потребителя и неговите „W-LINK” устройства

 • 2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ W-Link

  С достъпа си до Мобилното приложение W-Link Потребителят се съгласява да съблюдава изискванията, установени в тези Общи условия за ползване, с всички приложими закони и подзаконови нормативни актове и приема, че той носи отговорност за спазване на подзаконови нормативни и ненормативни актове. Ако Потребителят не е съгласен с някое от тези условия, няма да може да се възползва от функционалността на Мобилното приложение W-Link. Материалите, съдържащи се в Мобилното приложение W-Link, са защитени от приложимото авторско право и сродните му права.


 • 3. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ W-Link
  • 3.1. Мобилното приложение W-Link е съвместимо с мобилни устройства, използващи операционна система Android 4.0 или по нова и е достъпно за безплатно изтегляне /download/ в онлайн магазина Google Play Store. Предназначено е за управление на W-Link контролери произведени от Техноелектроника ООД.
  • 3.2. За ползване на Мобилното приложение W-Link и на предлаганите чрез него услуги, „Техноелектроника” ООД установява и публикува в страницата на Приложението в онлайн магазина Google Play Store минималните технически изисквания, които Потребителят трябва да осигури. С цел подобряване качеството на предоставяните услуги, „Техноелектроника” ООД си запазва правото да извършва промени в програмното осигуряване на Мобилното приложение. Ако някое от тези изменения налага промяна на необходимото оборудване, операционната система или скоростта на интернет връзката, Техноелектроника ООД уведомява Потребителя по подходящ начин чрез Мобилното приложение W-Link и на www.technoel.net/wlink/terms_of_service/
  • 3.3. При инсталиране на Мобилното приложение W-Link Потребителят поставя отметка за съгласие с Общите условия и политиката за поверителност.
  • 3.4. Паролите за достъп до Мобилното приложение W-Link не трябва да се предоставят на трети лица от Потребителя. Всеки Потребител носи отговорност за неоторизиран достъп до Мобилното приложение W-Link в случай на нерегламентирано разкриване на парола.

   Данните, предоставени от всеки Потребител, се използват от „Техноелектроника” ООД само за посочените цели – извършване на услугата, която е поискана от Потребителя, а именно отдалечено управление на свързаните устройства.

   Всеки потребител организира паролите за достъп до Мобилното приложение W-Link. Техноелектроника ООД препоръчва смяна на фабричните пароли след инсталиране на Мобилното приложение W-Link. Всеки потребител носи самостоятелна отговорност за неоторизиран достъп до Мобилното приложение W-Link в случай на нерегламентирано разкриване на парола.

  • 3.5. Разходите за интернет достъп не са част от услугите предоставяни от Мобилното приложение W-Link и всеки Потребител е длъжен да ги поема за собствена сметка.
  • 3.6. Съгласно настоящите Общи условия „Техноелектроника” ООД предоставя на Потребителя правото да използва Мобилното приложение W-Link, Облачния сървър и W-Link контролерите , в съответствие с функциите и приложенията им. Потребителят има право да инсталира и запази Мобилното приложение върху мобилни устройства с операционна система Android.
  • 3.7. С предоставения достъп Потребителят няма право да:
   • - променя или копира материали на Мобилното приложение W-Link и W-Link контролерите
   • - използва материали за търговски цели или за публично показване (търговско и/или нетърговско) от свое име
   • - извършва декомпилиране, декомпозиране или обратен инженеринг на софтуера на Мобилното приложение W-Link и W-Link контролеритe
   • - премахва обозначения за авторски права или други права на интелектуална собственост от съдържанието на материалите
   • - предоставя копие на програми за качване на други сървъри и контролери
   • - продава, отдава под наем, продава на лизинг, разпространява, прехвърля или споделя Мобилното приложение W-Link или части от него
   • - разпространява код (ове) за активиране, регистрационни кодове на Мобилното приложение W-Link, авторски файлове и разработки сред трети страни, без предварителното съгласие на „Техноелектроника” ООД
  • 3.8. Договорните отношения се прекратяват автоматично при нарушаване на което и да е от посочените ПО ГОРЕ ограничения. При нарушаване на задълженията от Потребителя, договорните отношения се прекратяват автоматично.

 • 4. ОТГОВОРНОСТ
  • 4.1. Мобилното приложение W-Link се сваля от онлайн магазинa Google Play Store с последната актуална версия.
  • 4.2. Техноелектроника ООД поддържа гаранционно и след гаранционно W-link контролерите

   Техноелектроника ООД не гарантира надеждността, точността и вероятните резултати при използване на Мобилното приложение W-Link и облачния сървър в Интернет пространството при нарушена мобилна мрежа и/или интернет или wifi връзки.

   Гаранционната отговорност на Техноелектроника ООД е в рамките и обема на техническите характеристики на W-link контролер „такова, каквото е” и не се разпростира върху последиците от проявените му свойства и функционалност при конкретното му ползване от Потребителя.

   Техноелектроника ООД заявява, че с изработеното и разпространяващо се от дружеството изделие W-link контролер не цели да нарушава и не нарушава правата и интелектуалната собственост на трети лица.

  • 4.3. Доколкото изделието W-link контролер, управлявано от Мобилното приложение W-Link и облачния сървър в Интернет пространството, по техническо предназначение и технологични цели служат само и единствено за дистанционно управление на електрически вериги. Техноелектроника ООД не отговаря за евентуално настъпили неблагоприятни обстоятелства, свързани обективно или субективно с конкретното им ползване от Потребителя.

   В този смисъл, Техноелектроника ООД не носи отговорност за / примерно, но не изчерпателно / посочени случаи : Мобилното приложение W-Link и облачния сървър, както и изделието W-link контролер, не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в такива условия или с такава цел, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Потребителя.

   Ние се грижим постоянно да развиваме и подобряваме нашите продукти и услуги, както и да създаваме нови такива.

  • 4.4. Техноелектроника ООД и/или неговите доставчици не носят отговорност за вреди поради невъзможността за използване на Мобилното приложение W-Link, Облачния сървър и W-link контролерите, вследствие загуба на данни или неправомерно използване на данни при ползването им от Потребителя, кражба или повреда на имущество, респективно по други причини, възникнали при употребата им.

   Техноелектроника ООД не носи отговорност пред Потребителя за пропуснати ползи; пропуснати продажби или бизнес разходи; разходите за доставяне на резервни части и услуги; инвестиции; задължения, свързани с бизнес; загуби на репутация или за каквито и да е непреки, специални, случайни или последвали вреди, произтичащи от или свързани с използването на Мобилното приложение W-Link, Облачен сървър и управляваните Контролери, без значение как са причинени.

  • 4.5. Ако в резултат на приложение на закон и/или друго нормативно изискване Техноелектроника ООД следва да заплати обезщетение, то няма да надхвърля действително претърпените вреди от Потребителя, което се доказва по съответния ред.
  • 4.6. Към настоящия момент Мобилното приложение W-Link и Облачния сървър нямат определени такси за ползване. Потребителят се съгласява с настоящите Общи условия, и че същите съставляват основна част на договорните отношения между страните.
  • 4.7. Използването на Мобилното приложение W-Link и Облачния сървър за отдалечено ( интернет ) управление работи само доколкото има мрежа на използваното мобилно и/или стационарно устройство. Ако Потребителят е извън мрежата и обхвата на W-Link контролера, Мобилното приложение W-Link няма да работи.

 • 5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

  Цялата информация и данни, („Съдържание”), създадени от Потребителя с помощта на Мобилното приложение W-Link, Облачният сървър и изделието W-link контролер, са единствено отговорност на Потребителя, като същият носи всички рискове, свързани с използването на неговото Съдържание.

  Потребителят декларира и гарантира, че качената от Потребителя информация и данни/съдържание ще бъде точна, вярна, актуална и пълна по всяко време.


 • 6. РЕВИЗИИ

  Техноелектроника ООД може да прави промени в материалите, съдържащи се на www.technoel.net и в Мобилното приложение W-Link по всяко време и без предизвестие. Всички информационни материали са на разположение на Потребителите на www.technoel.net .


 • 7. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Техноелектроника ООД може да ревизира и измени настоящите Общи условия по всяко време без предизвестие. Общите условия за ползване са в сила от датата, посочена най-горе. Когато Техноелектроника ООД променя условията, актуализираните Условия влизат в сила 30 дни след датата на публикуването им на www.technoel.net/wlink/terms_of_service/. Потребителят се задължава да спазва Общите условия за ползване от момента на тяхното влизане в сила.


 • 8. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

  Всякакви спорове между Техноелектроника ООД и потребителите, свързани с тези Общи условия и с използването на Мобилното приложение W-Link и Облачния сървър ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните. В малко вероятния случай на правен спор, той следва да се урежда съгласно разпоредбите на действащото законодателство в страната по регистрация на компанията Техноелектроника ООД.


За нашата политика за неприкосновеност и сигурност на личните данни можете да се информирате на www.technoel.net/wlink/privacy_policy/.

Общите условия са на разположение на всеки Потребител на www.technoel.net/wlink/terms_of_service/ и при инсталиране на мобилното приложение W-Link.

Общите условия са последно актуализирани на 01.01.2019 г .

Техноелектроника ООД е дружество, регистрирано съобразно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, ул. Зеленика 6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК:BG813043881, което е собственик на мобилното приложение W-Link и домейна www.technoel.net