W-Link

1 Термини

 • • ние, нас: „Техноелектроника“ ООД
 • • приложение: мобилно приложение W-Link
 • • “W-LINK” контролер, контролер: произвеждан от нас хардуерен модул, притежаващ вграден WiFi модул, предназначен за дистанционно управление на различни устройства и процеси
 • • „W-LINK” устройство, устройство: уред, работещ под управлението на „W-LINK” контролер
 • • облак, облачен сървър: поддържан от „Техноелектроника“ ООД сървър, обслужващ интернет връзките между телефона (таблета) на потребителя и неговите „W-LINK” устройства
 • • инстанция на приложението: мобилно приложение W-Link, инсталирано на конкретен смартфон или таблет.

2 Въведение

Предназначението на разработваната от нас система е да позволи дистанционно управление и наблюдение на устройства и системи, като функциите на пулта за управление се поемат от смартфон или таблет, който осъществява безжична връзка с произвежданите от нас специализирани (за съответните устройства) контролери или универсални модули. Контролерите разполагат с вграден WiFi модул, който работи в режим AP (Access Point) или AP + STA (Station). Поддържането на AP режим дава възможност за директна връзка между смартфона и контролера, без да е необходимо съществуването на допълнително оборудване (като WiFi рутери и интернет достъп) в близост до управлявания обект. Наличието на такова оборудване дава възможност за установяване на връзка и управление на обекта от всяка точка, в която Вашият смартфон може да получи достъп ( WiFi или Mobile) до интернет. От казаното по-горе следва, че минималната конфигурация на системата включва смартфон или таблет с инсталирано мобилно приложение W-Link и подходящия за Вашето устройство контролер. Следващото ниво включва наличието на локална безжична WiFi мрежа в близост до управлявания обект (обикновено организирана чрез WiFi рутер) без достъп до интернет, което добавя възможност за връзка през локалната мрежа. Ако локалната мрежа има достъп до интернет, можете да осъществите интернет връзка между смартфона и контролера по два начина. Първият е чрез поддържания от нас облачен сървър. Вторият начин изисква наличието на статичен публичен IP адрес на рутерa, към който е свързан контролера и съответните настройки.

3 Мобилно приложение W-Link

3.1 Изтегляне и инсталиране

Мобилното приложение W-Link е безплатно и може да бъде изтеглено от Google Play Store или чрез мобилното приложение „Play store”. Приложението е предназначено за мобилни телефони с операционна система Android 4.1 (Jelly Bean) или по-нова. То улеснява и ускорява установяването на връзка между мобилния телефон и контролера и предоставя на потребителя подходящите средства за настройка и управление на неговите „W-LINK” устройства. При инсталирането му на телефони с операционна система по-стара от Android 6.0 (Marshmallow) ще получите съобщение, че приложението ще получи достъп до „приблизително местоположение“. Ако телефона Ви е с по-нова версия на операционната система при стартирането му W-Link ще поиска разрешение за достъп до неговото местоположение. В действителност приложението се нуждае от разрешение за сканиране на намиращите се в обхвата му WiFi мрежи за да избере най-бързия начин за връзка с Вашия контролер или за да Ви предостави списък от WiFi устройствата в обхвата на телефона, когато желаете да въведете нов контролер. Ако откажете достъп до местоположението, ще трябва да въведете на ръка името на WiFi мрежата и вида защита на контролера, който желаете да добавите.

3.2 Достъп до приложението

За предотвратяване на злонамерени действия с Вашите устройства от страна на неоторизирани лица, достъпът до приложението може (и следва) да бъде ограничен. Всяко инсталирано приложение поддържа две нива на достъп, наречени „Потребител“ и „Администратор“, които се различават по предоставяните права за въздействие върху системата. Ниво „Потребител“ позволява наблюдение на състоянието и изпълнение на командите, реализиращи желаните функции на устройството. Ниво „Администратор“ предоставя достъп до менютата за настройки както на приложението, така и на контролерите. За да получи достъп до желаното ниво потребителят трябва да го избере от главното меню, позиция „Достъп“ (вж. т.3.3.1 Главно меню). След кликване върху избраната позиция, приложението ще изиска въвеждането на ключова дума (име на потребител или парола за достъп като администратор). При успешно въвеждане ще се появи диалогов прозорец с бутон, позволяващ смяна на съответната ключова дума и отметка “Автоматичен вход“. Ако последния бъде избран, при следващите стартирания на приложението, то автоматично ще предоставя съответното ниво на достъп и няма да изисква въвеждане на ключовата дума. При разрешен автоматичен достъп и до двете нива, приложението ще осигури такъв само до ниво „Потребител“. Ако никое от нивата няма разрешение за автоматичен вход, при всяко стартиране на приложението и кликване върху устройство от списъка, от потребителя ще бъде изискано да въведе ключова дума за достъп до приложението. Ако въведената дума съответства на зададената за някое от нивата, ще бъде осигурен достъп до съответното ниво. Той ще бъде валиден до излизане от приложението или до промяната му чрез главното меню за настройки, позиция „Достъп“.

Когато приложението се инсталира за пръв път на някое мобилно устройство, то ще изиска създаването на име на потребител и парола за достъп като администратор. Направете необходимото за надеждното съхранение на паролата за достъп като администратор.

Както е известно, по-дългите и сложни пароли предлагат по-голяма сигурност, но създават някои неудобства при работата с тях (по-трудно се запомнят и въвеждането им отнема повече време). Приложението не налага изисквания за дължината и сложността на Вашите нови пароли, като Ви оставя възможността за избор на приемлив за Вас компромис между надеждност и удобство.

Използването на опцията „Автоматичен вход“ значително ускорява работата с приложението, но може да доведе до нежелателни последици, в случай че телефона Ви попадне в чужди ръце.

3.3 Главен прозорец

При стартиране на приложението се изобразява неговия главен екран. В неговия горен десен ъгъл е разположен бутон за достъп до главното меню на приложението. Основната част от главния екран е заета от списък с устройствата, които предварително са били въведени (вж. т.3.3.1.2 Ново устройство). След инсталиране на приложението, този списък е празен. При кликване върху елемент от списъка, приложението стартира процес на установяване на връзка и извежда главния екран за работа със съответното устройство.

3.3.1 Главно меню

В зависимост от активното в момента ниво на достъп до приложението, главното меню има следния вид:

snimka1

3.3.1.1 Достъп

Дава възможност за промяна на нивото на достъп до приложението и смяна на паролите.

3.3.1.2 W-Link акаунт

Платформата “W-LINK” се нуждае от e-mail адрес като уникален идентификатор на Вашето мобилно приложение. Този идентификатор ще бъде използван, когато платформата Ви изпраща съобщение за промяна в състоянието на някой от Вашите контролери или когато желаете с Вашето приложение да бъде споделен вече конфигуриран контролер. Ако не използвате тези възможности на платформата, регистрирането на такъв акаунт не е необходимо. Всеки e-mail адрес може да се използва само за една инстанция на приложението. Този адрес трябва да е валиден и Вие да имате достъп до него, тъй като активирането и премахването на W-Link акаунта става след последване на хипер линк, който ще получите чрез e-mail съобщение на заявения адрес.

3.3.1.3 Добавяне на контролер

Потребителят може да работи само с устройствата, които са въведени в приложението, инсталирано на неговия телефон. При успешно добавяне на дадено устройство, то се появява в списъка в главния екран. Освен това информация, идентифицираща конкретната инсталация на приложението се записва в паметта на контролера на устройството. Тази информация се използва от контролера за оторизация на потребителя при последващи заявки за управление на устройството. За да добавите ново устройство, трябва да имате администраторски достъп до приложението и да ви е известна администраторската парола на устройството (вж. т.4.2.1 WiFi настройки).

snimka2
snimka3
snimka4

За да добавите ново устройство, трябва да попълните някои от полетата показани на фигурата вляво.

 • •  Име на устройството – въведете името, което желаете да виждате в списъка с устройства на главния екран. Например: „Гараж“, „Осветление“ и т.н. Ако оставите полето непопълнено, приложението ще назначи име автоматично, като ще използва данните въведени полето SSID. Ако и това поле е празно ще бъде генерирано име от вида: „DeviceXXXXX”, където XXXXX е серийният номер на контролера. Името може да бъде редактирано по всяко време (вж. т.3.4 Настройки).

 • • Потребител – Попълването на полето е задължително. Съдържанието му е част от данните, използвани от контролера за идентификация и оторизация на даден потребител. Може да бъде използвано от администратора на контролера като идентификатор за премахване, блокиране или активиране на потребител (вж. т.4.2.4 Потребители). За удобство на администратора се препоръчва съдържанието на полето да има смислова връзка с потребителя на това приложение. За улеснение се попълва автоматично, като се използва създаденото по-рано име на потребител. „W-LINK” контролерите не допускат регистрирането на потребители с еднакви идентификатори. Ако в контролера вече е регистриран потребител със същия идентификатор, регистрацията ще бъде отказана.

Устройствата могат да бъдат добавяни чрез директна WiFi връзка или през Интернет, като избора на един от двата начина зависи от Вашето и на устройството местоположение и данните, които ще попълните.

Данните, групирани в прозореца „Директно“ са необходими за установяване на директна WiFi връзка. Ако се намирате в обхвата на устройството, можете да използвате бутона „Избор“. Той ще ви предостави списък с видимите WiFi мрежи, от който да изберете желаното устройство. При това полетата “Защита“ и „SSID” ще бъдат попълнени автоматично. Ако типа защита е различен от „OPEN”, трябва да въведете паролата в съответното поле. Фабричните WiFi настройки на „W-LINK” контролерите са описани в т.4.2.1 WiFi настройки. Такъв пример е показан на фигурата горе вляво.

Данните в прозореца „През интернет" са необходими за осъществяване на Интернет връзка. Тук са възможни два варианта, в зависимост от това дали контролера използва нашия облачен сървър или използва статичен публичен IP адрес. При първия - трябва да въведете серийния номер на желания контролер (вж. т. 4.2.1 WiFi настройки). Ако фабрично настроения TCP порт на контролера (12346) е бил променен, трябва да въведете неговата нова стойност.

Във втория случай в полето „Публичен IP" трябва да попълните статичния публичен IP адрес на рутера, към който е свързано желаното устройство. В полето „TCP порт“ трябва да попълните порта, на който е настроен да работи контролера (вж. т.4.2.2 Интернет настройки).


snimka28

Въпреки че за успешно добавяне е достатъчно да попълните данните само за единия вид връзка (директна или интернет), е препоръчително да попълните и за другия, тъй като тези данни ще бъдат запаметени и използвани от приложението при работата с устройството в различни ситуации. Ако решите при добавянето да попълните само нужните за момента данни, по-късно можете да попълните и останалите (вж. т.3.4.4 WiFi настройки на приложението и т.3.4.5 Интернет настройки на приложението).

След попълването на данните кликнете върху бутон „ДОБАВИ“ и изчакайте. Ако паролата за достъп до приложението като администратор се различава от паролата за достъп до контролера, ще бъде изискано въвеждането на последната. Ако контролерът е с фабрични настройки и все още няма създадена парола за достъп, ще трябва да я създадете преди процеса на добавяне да продължи. Запазете така създадената парола, тъй като тя ще Ви е необходима по-късно, когато решите да добавите този контролер към телефона на друг потребител. При успешно добавяне ще получите потвърждение и устройството ще се появи най-отдолу в списъка на главния екран.

3.3.2 Управление на устройство

Екраните за управление устройствата са съставени от: заглавна ивица, прозорец за управление на връзката и специализирана част. Първите две части са еднакви за всички устройства, а в третата част са разположени индикатори, бутони и други органи за управление на специфичните функции за съответния тип устройство.

3.3.2.1 Заглавна ивица


snimka5

Състои се от:

 • • „Back” бутон с форма на стрелка, насочена наляво. Кликването върху него Ви връща в главния екран на приложението.

 • • име на устройството, разположено вдясно от „Back” бутона

 • • бутон за вход в менюто за настройки - вж. т. 3.4 Настройки

 • • бутон за премахване на устройството – предизвиква появяването на следния диалогов прозорец:

snimka6


„ПЪЛНО ПРЕМАХВАНЕ“ означава, че съответното устройство ще бъде премахнато от списъка на Вашия телефон, както и че информацията за този потребител ще бъде премахната от паметта на контролера. Пълното премахване изисква установяване на връзка между телефона (таблета) и устройството. При липса на такава, позицията ще бъде неактивна


При „ЛОКАЛНО ПРЕМАХВАНЕ“ устройството ще бъде премахнато от списъка на Вашия телефон, но информацията, идентифицираща дадения потребител, ще остане в паметта на контролера неизползваема. Тя може да бъде премахната от там по-късно, когато имате връзка с контролера (вж. т.4.2.4 Потребители). Използвайте тази опция само, когато връзката с контролера в момента е невъзможна, но желаете да премахнете устройството незабавно.


3.3.2.2 Управление на връзката


snimka7

3.3.2.2.1 Избор на типа

В приложението е вграден алгоритъм за установяване на връзка между телефона и контролера. Целта му е да избере най-бързия начин за свързване при конкретните условия. Независимо от това Вие можете по всяко време да зададете желания от Вас тип връзка, като използвате бутоните:


snimka8
 • за директна връзка

snimka9
 • за връзка през локалната WiFi мрежа, към която е свързано устройството

snimka10
 • за интернет връзка, като телефона Ви използва WiFi точка за достъп до Интернет

snimka11
 • за интернет връзка, като използвате връзката за данни, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор

Бутона, оцветен в синьо показва активния в момента тип връзка.


3.3.2.2.2 Бутон „ПОЕМИ/ОСВОБОДИ УПРАВЛЕНИЕТО“

Системата позволява до 9 потребителя да се свържат едновременно към контролера, като само един от тях има правото да подава команди, а останалите могат само да следят състоянието на устройството. Правата за управление получава потребителят, който първи се е свързал с устройството. На неговото приложение този бутон ще е активен и ще изглежда така:

 • snimka12

, докато за останалите потребители той ще бъде неактивен:

 • snimka13

Първият потребител може да се откаже от правото за управление, като кликне върху този бутон. Тогава бутона ще стане активен за всички потребители и ще изглежда така:

 • snimka14

Написаното по-горе важи за всички потребители, когато опцията „Безопасно управление“ е неактивна (вж. т.4.2.2 Интернет настройки). Когато опцията е активна, за потребителите, свързани през интернет бутонът винаги ще бъде неактивен и ще изглежда така:

 • snimka15

3.4 Настройки

Приложението позволява настройка на параметрите за работа с всяко отделно устройство. На следващата фигура е показан пътят за достигане до прозореца за настройки.

snimka16
snimka17
snimka18

Платформата "W-LINK" предоставя възможност за споделяне на вече конфигурирани контролери между потребителите, като алтернативен начин за добавяне на контролер към дадена инстанция на приложението. Използвайте този метод, когато желаете да запазите допълнителни, специфични за приложението настройки като: име на контролера, статичен IP адрес и порт на контролера, имена и активни нива на входове и изходи и др. Споделянето изисква приложението на получателя да има активен "W-Link акаунт". (вж. т.3.3.1.2 W-Link акаунт)


Както вече беше споменато по-горе, името на устройството може да бъде променяно по всяко време. Потвърждаването на направените промени става чрез бутона „OK”. Над полето за редактиране на името се изписва серийният номер на контролера. Той е фабрично зададен и неможе да бъде променян.


За достъп до останалите менюта за настройки, приложението ще изиска да въведете администраторската парола. След успешно въвеждане ще получите желания достъп, който ще бъде валиден до 2 минути след последното влизане в някое от менютата. При избор на WIFI НАСТРОЙКИ или ИНТЕРНЕТ НАСТРОЙКИ, изберете позиция "на приложението" от появилия се диалогов прозорец.


3.4.3 Смяна на паролата за достъп до контролера

Създаването на нова парола ще бъде разрешено само след въвеждане на текущата парола за достъп до контролера. Заявката ще бъде изпълнена, ако приложението успее да осъществи връзка с контролера.

snimka19

Данни за параметрите на WiFi мрежата, организирана от контролера. Тези данни ще бъдат използвани при осъществяване на

директна („DIRECT”) връзка с устройството. Редактирането на данните може да се наложи по следните причини:
 •   • устройството е било добавено чрез Интернет връзка и WiFi параметрите не са били попълнени
 •   • WiFi параметрите на устройството са били променени от друг телефон

Тези промени могат да бъдат направени и „off line”

snimka20

3.4.5.1 Рутер

Информация за локалната WiFi мрежа, в която е включено устройството. Използва се от приложението при осъществяване на „WLAN” връзка. Данните за рутера ще бъдат попълнени автоматично след установяване на връзка с устройството.

3.4.5.2 TCP/IP

Данни, необходими за осигуряване на интернет („I-NET” или “MOBILE") връзка с устройството.


  • Публичен IP адрес – въведете статичния публичен IP адрес на рутера, към който е свързано устройството. Ако не разполагате с такъв, оставете полето непопълнено. В този случай приложението ще използва нашия облачен сървър за осъществяване на интернет връзка.
  • TCP порт – Когато не се използва облачен сървър, интернет връзките се обслужват от вграден в устройството TCP сървър, който използва въведения в това поле номер на порт (12346 по подразбиране). Когато правите нужните настройки в NAT таблицата на рутера, използвайте този номер на порт.

Тези промени могат да бъдат направени и „off line”


4 Контролери

„W-LINK” контролерите са предназначени за дистанционен контрол на широк набор от устройства, посредством мобилен телефон или таблет с инсталирано приложение W-Link. Всеки от тях притежава вграден модул, който поддържа два WiFi интерфейса. Чрез първия той организира WLAN мрежа за директна („DIRECT“) връзка. Този интерфейс поддържа до 4 едновременно свързани потребители.

Чрез втория интерфейс модула може да се свърже към съществуваща WLAN мрежа (най-често организирана от WiFi рутер, осигуряващ достъп до Интернет). Това дава възможност за връзка през съществуващата WLAN мрежа или през Интернет. WiFi модулът работи по TCP/IP протокол. „Директните“ и „WLAN” връзките се обслужват от TCP сървър, който поддържа до 4 едновременно свързани клиенти. Интернет връзката е TLS/SSL защитена и може да бъде осъществена по два начина:

Първият е чрез поддържания от нас облачен сървър. Той позволява до 5 едновременно свързани потребители към всеки контролер.

Вторият начин изисква статичен публичен IP адрес на мрежата, в която е свързан контролера и съответните настройки на контролера и рутера. В този случай в модула се стартира втори TCP сървър. Този сървър може да поддържа само една TLS/SSL връзка.

4.1 Достъп до контролера

Потребителите получават достъп до контролерите с помощта на мобилното приложение W-Link, инсталирано на смартфон или таблет. При установяване на връзка с даден контролер, всяка инстанция на приложението преминава през процес на идентификация и оторизация. В зависимост от информацията, която контролера получава от приложението по време на този процес, то може да получи разрешение за управление, разрешение за настройки или да му бъде отказан достъп. Разрешение за управление може да получи само инстанция на приложението, която е регистрирана в контролера. Регистрацията се извършва при добавяне на дадения контролер в списъка на приложението (вж. т.3.3.1.2 Ново устройство) и е валидна до премахването и. (вж. т.3.3.2 Управление на устройство – бутон за премахване на устройство и т.4.2.4 Потребители).

4.2 Настройки

Достъп до настройките на контролера може да получите чрез всяка инстанция на приложението като:

 •   • трябва да влезете в приложението като „Администратор“ (вж. т.3.2 Достъп до приложението)
 •   • от главния екран на приложението кликнете върху устройството, което желаете да настройвате
 •   • кликнете върху бутона за настройки в заглавната ивица (вж.т. 3.3.2.1 Заглавна ивица)
 •   • от главния екран , изберете желания тип настройки (вж.т. 3.4 Настройки)
 •   • от появилия се диалогов прозорец, изберете позиция „на устройството“
 •   • приложението ще направи опит да получи разрешение за настройки от контролера, като използва последната запаметена парола за достъп до него. Ако тя е валидна ще получите достъп до менюто за избрания тип настройки. Ако паролата е невалидна (била е променена чрез друг телефон), приложението ще изиска да въведете новата парола и ще направи нов опит за получаване на разрешение от контролера. Ако опита е успешен, новата парола ще бъде запомнена в този телефон.
snimka21

За промяна на настройките на устройството, приложението ще се опита да осъществи връзка с него. За наличието на връзка можете да се информирате от името на бутона в долната част на екрана („ИЗПРАЩАНЕ“ при установена връзка и „СВЪРЗВАНЕ“ при липса на такава). Кликването върху бутона „СВЪРЗВАНЕ“ ще стартира процес на установяване на връзка. При липса на връзка, настройките са невъзможни. При осъществена връзка, актуалните настройки на контролера ще бъдат попълнени автоматично в съответните полета (с изключение на WiFi Парола. Ако по-рано сте въвеждали паролата в този телефон, в това поле ще бъде изписан текст „без промяна“. В противен случай то ще бъде празно).

На настройка подлежат следните параметри:

 •   •  WiFi настройки – параметри на WiFi мрежата, организирана от контролера, предназначена за директна връзка. Фабричните стойности на тези параметри са:
     - Защита - WPA2-PSK
     - SSID - W-Link-xxxxxxxxxx, където „хххххххххх“ е неговия уникален сериен номер (в примера-74)
     - Парола - 12345678

  За по-голяма сигурност е препоръчително да промените SSID и парола на мрежата

  WiFi канал - номер на канала на 2.4GHz честотен диапазон. Ако контролерът се свърже с рутер, работещ на друг канал, въведеният в това поле номер на канал ще бъде игнориран.
 •   •  TCP порт – вж. т. 3.4.3.2 TCP/IP

След попълването на желаните промени можете да ги изпратите към устройството, като използвате съответния бутон. При успех ще получите потвърждение и новите настройки ще бъдат запаметени в паметта на телефона, от който сте ги направили.

snimka22

За промяна на настройките на устройството, приложението ще се опита да осъществи връзка с него. За наличието на връзка можете да се информирате от името на бутона в долната част на екрана („ИЗПРАЩАНЕ“ при установена връзка и „СВЪРЗВАНЕ“ при липса на такава). Кликването върху бутона „СВЪРЗВАНЕ“ ще стартира процес на установяване на връзка. При липса на връзка, настройките са невъзможни. При осъществена връзка, актуалните настройки на контролера ще бъдат попълнени автоматично в съответните полета (с изключение на Парола. Ако по-рано сте въвеждали тази парола, в полето ще бъде изписан текст „без промяна“. В противен случай то ще бъде празно). На настройка подлежат следните параметри:

 • Използване на облак – Ако в това поле е поставена отметка, устройството ще използва нашия облачен сървър. В противен случай то ще стартира собствен TCP сървър за обслужване на заявките през Интернет. Когато контролерът ще работи без достъп до интернет, премахнете отметката за да ускорите процеса на установяване на връзка.

 • Безопасно управление - Задействането на някои устройства при липса на визуален контакт с тях може да предизвика рискове от нараняване или повреда на имущество. Ако в това поле е поставена отметка, устройството няма да изпълнява команди, подадени чрез Интернет връзка.

 • Рутер – набор от данни, необходими на устройството за свързване към WiFi рутер, осигуряващ достъп до Интернет . Използването на бутона „ИЗБОР“ ще Ви предостави списък от запаметените във Вашия телефон WiFi мрежи, за да изберете желания рутер. Ако той липсва в списъка, можете ръчно да въведете типа на неговата защита и SSID. Полето „Парола“ при всички случаи се попълва на ръка. Обърнете внимание на текста "-83dBm" в заглавната ивица. Това е силата на сигнала, който контролера приема от избрания от Вас рутер. Данните се опресняват само в момента на установяване на връзката между приложението и контролера. Символът Х на това място означава, че контролерът не открива рутера, а липсата на текст - че контролерът все още не е извършил сканиране.

 • Локален IP адрес – Контролерите могат да бъдат настроени за работа със статичен или динамичен IP адрес в локалната мрежа, в която са свързани. Ако поето е празно, те ще използват DHCP протокол за получаване на динамичен IP адрес. При попълване на валиден IP адрес, той ще бъде използван от контролера. Когато интернет достъпа е чрез статичен публичен IP адрес, в повечето случаи е наложително и използването на статичен локален IP адрес. Освен това статичният локален IP адрес ускорява установяването на „WLAN” връзка между телефона и контролера.

 • TCP порт – Когато не се използва облачен сървър, интернет връзките се обслужват от вграден в устройството TCP сървър, който използва въведения в това поле номер на порт (12346 по подразбиране). Ако в същата локална мрежа работят повече от един "W-LINK" контролери, използващи статичен публичен IP адрес за интернет връзка, то на всеки от тях трябва да бъден назначен различен номер на порт. Когато правите нужните настройки в NAT таблицата на рутера, използвайте този номер на порт.


След попълването на желаните промени можете да ги изпратите към устройството, като използвате съответния бутон. При успех ще получите потвърждение и новите настройки ще бъдат запаметени в паметта на телефона, от който сте ги направили.


4.2.3 Специфични настройки

Отнасят се за функциите, изпълнявани от всеки конкретен тип устройство. Промяната на тези настройки е възможна само при установена връзка с контролера. При липса на такава, всички бутони ще бъдат в неактивно състояние. Към някои от контролерите може да бъде добавен радио приемник за 433.92MHz, позволяващ използването на дистанционни управления (ДУ). В менюто за специфични настройки на тези контролери е включена секция „Дистанционни управления“, включваща два бутона:

 • ДОБАВЯНЕ НА ДУ - Превключва контролера в режим „добавяне на ново ДУ“. В този режим контролера изчаква натискането на желания бутон на новото ДУ. То трябва да се намира достатъчно близо до контролера, за да се гарантира приемането на излъчения сигнал.
 • ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ ДУ - При кликване върху този бутон, приложението ще изиска потвърждение, след което всички ДУ, програмирани в контролера ще бъдат изтрити.

Платформата "W-LINK” позволява на потребителите да заявят получаването на съобщения на техните мобилни устройства, при промяна на състоянието на контролерите, дори когато приложението им не е активно. Тази опция изисква:

 • - интернет достъп на телефона и контролера
 • - активен "W-Link" акаунт на приложението


Бутон "СЪОБЩЕНИЯ" в долната част на екрана предоставя достъп до менюто за избор на събитията, при които да бъдат изпращани известия.


4.2.3.1 СТАРТ бутон

Можете да изберете подходящата дължина на изходния импулс.

snimka23

Параметрите, отнасящи се към работата на контролера са:


 •   •  Време за работа – въведете времето, за което ролетната щора изпълнява един пълен ход (на отваряне или на затваряне). Ако двете времена се различават, въведете по-голямото от тях. Препоръчително е да добавите от 2 до 5 секунди към реално измереното време, за да се гарантира пълното затваряне при евентуално намаляване на скоростта на движение на щората.
    •  Aux функция – определя функцията на допълнителния вход на контролера:
  •    -  ФОТО КЛЕТКА
  •    -  ЗАТВОРЕНА ВРАТА
  •    -  СТАРТ БУТОН

4.2.3.3 Цифрови входове и изходи

4.2.3.3.1 Цифрови входове

snimka24

Настройките на цифровите входове оказват влияние единствено на начина на изобразяването им от приложението. Когато нивото на сигнала постъпващ на съответния вход съответства на избраното активно ниво, неговото изображение е осветено и се изписва текста, който сте въвели в полето „Активен етикет“ (Например полето „Гараж-затворен“ от фигурата отляво). В противен случай – изображението не е осветено и ще бъде изписан текста, който сте въвели в полето „Пасивен етикет“. Такъв пример е показан чрез полето „Акумулатор-зареден“ на същата фигура. Промените в настройките за всеки вход ще бъдат възприети от приложението след кликване на бутон „ОК“

4.2.3.3.2 Цифрови изходи

snimka25
snimka26
snimka27

На фигурата вляво е показан екранът за специфични настройки на цифров изход.

Горната секция се отнася за начина на изобразяване на изхода от приложението. Полетата „Активен етикет“ и „Пасивен етикет“ имат същия смисъл, както при цифровите входове. Чрез полето „Брой бутони“ можете да избирате дали да бъдат изобразени 1 или 2 бутона за управление.

Чрез долната секция се избира режима на работа на изхода и се задават желаните параметри. Всеки изход може да работи в следните режими:

  • •  ИМПУЛС с програмируема дължина
  • •  ПРЕВКЛЮЧВАНЕ с избор на началното състояние
   • -  ИЗКЛ. - при включване на захранването, изходът е в изключено състояние
   • -  ВКЛ. - при включване на захранването, изходът е в включено състояние
   • -  ПАМЕТ - при възстановяване на захранването, изходът се установява в състоянието, в което е бил преди прекъсването му
  • •  ДО ОТПУСКАНЕ – Изходът се активира при докосването на бутона и остава активен до освобождаването му. Работата на изхода в този режим е силно зависима от качеството на връзката между мобилното устройство и контролера. Влошаването на комуникацията се изразява в случайни, нежелани деактивирания на изхода. За подобряване на работата при тези условия, контролера ще филтрира прекъсванията на комуникацията за време по-малко от зададеното в полето „Филтър за смущения“.

Ако неволното включване или изключване на изхода, вследствие на случайно докосване на бутоните е нежелателно, можете да поставите отметки в полетата „Вкл. / Изкл. след задържане на бутона“. Тогава командите ще бъдат изпълнявани едва след като задържите съответния бутон натиснат за повече от 2 секунди.

След попълването на желаните промени можете да ги изпратите към устройството, като използвате съответния бутон. При успех ще получите потвърждение и новите настройки ще бъдат запаметени в паметта на телефона, от който сте ги направили.

4.2.4 Потребители

Дава възможност на администратора на системата да премахва данните за даден потребител от паметта на контролера, както и временно да блокира и възстановява достъпа на даден потребител до контролера.

4.3 Възстановяване на фабричните настройки

Всички W-LINK контролери притежават многофункционален бутон, който може да се използва за възстановяване на фабричните им настройки, чрез изпълнение на следната процедура:

 • 1. Бутонът се натиска се и се задържа, при което индикаторният светодиод светва и остава да свети.
 • 2. След около 8 секунди светодиода угасва.
 • 3. След 2 секунди светодиода светва за втори път.
 • 4. От този момент разполагате с 2 секунди да отпуснете бутона
 • 5. Ако отпуснете бутона преди изтичането на горното време, фабричните настройки ще бъдат възстановени.