IoT технология

Wi-Fi Control Device

Използвайте смартфон или таблет, за да управлявате Вашите автоматизирани врати, охранителни системи, електрически уреди, осветление и други устройства без необходимост от работещ компютър.

 

 

Wifi модул за дистанционно управление
с един релеен изход и един вход.

 

 

Wifi модул за дистанционно управление
с два релейни изхода и два входа.

 

 

 

Wifi модул за дистанционно управление
с четири изхода и три входа.

 

 


Wifi контролер за  управление на ролетки задвижвани
от реверсивни променливотокови асинхронни двигатели
с вградени крайни изключватели.

 

WLINK info

Privacy Policy (на български)

Privacy Policy (English)

Can bus автоаларми (интерфейсни аларми)

свързват се към двупроводната цифрова шина на автомобила и се управляват от оригиналния ключ (фабричното дистанционно). По цифровата шина се управляват мигачите и се следи състоянието на врати, капаци и контакт на автомобила, двузонов шоков датчик с електронна настройка, ултразвуков/микровълнов датчик (опция), два режима на охрана, светлинни и звукови сигнали, допълнителен канал, магнитодинамична сирена , светодиоден индикатор с „памет”, прекъсване на запалването, памет режима и състоянието, предупреждение за отворена врата – AS xxx CAN

марка год. на произв кат. номер
Volkswagen > 2001 г. AS VW CAN
Mercedes > 2000 г. AS MRC CAN
Audi > 2001 г. AS AUDI CAN
Nissan > 2007 г. AS NISSAN CAN
Toyota > 2006 г. TCAN v1.0
Subaru > 2008 г. AS SUB CAN
Seat > 2002 г. AS SEAT CAN
Skoda > 2002 г. AS SKODA CAN
Lancia > 2005 г. AS LA CAN
Alfa Romeo > 2010 г. AS ALFA CAN
Fiat  > 2003 г. AS FIAT CAN
Citroen Nemo, Jumper > 2010 г. AS CITROEN CAN
Peugeot Bipper, Boxer > 2010 г. AS PGT CAN

изпрати запитване с марка, модел и година на производство

Пълна информация за продуктите:

 AS VW CAN.pdf

 AS AUDI CAN.pdf

 AS NISSAN CAN.pdf

 AS SKODA CAN.pdf

 AS SEAT CAN.pdf

 

Техноелектроника ООД

Политика за неприкосновеност и сигурност на личните данни на мобилното приложение на “DevControl

В сила от 25.05.2018 г.

 

      Техноелектроника ООД ("нас", "ние" или "нашата") управлява "Облачен" сървър и мобилното приложение DevControl, за да предоставя дистанционно наблюдение и управление на Вашите устройства(„контролери“) ("Услуга").

Тази страница Ви информира за правилата ни относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата услуга и избора, който сте направили във връзка с тези данни.

Ние използваме вашите данни, за да осигурим и подобрим Услугата. С използването на Услугата Вие приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила.

 

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставим и подобрим нашата Услуга.

I. Пароли за достъп до приложението - необходими са за предотвратяване на нежелан достъп на неоторизирани лица до Вашите устройства. Съхраняват се само в паметта на Вашия мобилен телефон или таблет. Фабричните пароли на потребител и на администратор на приложението са общоизвестни чрез ръководството за работа с приложението на нашата интернет страница. След тяхната промяна ние нямаме достъп до тях. 

 

II. Данни за достъп до контролера 

 1. Пароли за достъп до контролера - необходими са за предотвратяване на нежелан достъп на неоторизирани лица до Вашите устройства. Съхраняват се само в паметта на Вашия мобилен телефон или таблет и в паметта на Вашите контролери. Пренасят се чрез Интернет и/или WiFi връзка. Фабричната парола на администратор на контролера е общоизвестна чрез ръководството за работа с приложението на нашата интернет страница. След нейната промяна ние нямаме достъп до нея.
 1. Статичен публичен IP адрес на рутера, към който е свързан контролера - Въвежда се от администратора на приложението само ако потребителя желае да има достъп до съответния контролер чрез интернет и не желае да използва нашия облачен сървър за целта. IP адреса се използва само за осъществяване на интернет връзка между конкретната инсталация на приложението и контролера. Записва се в паметта на приложението и е достъпен единствено за администратора на приложението Ви. Ние не събираме не обработваме и не предоставяме тази информация на трети лица, освен ако по силата на закон не сме задължени да го направим..     
 1. Уникален идентификатор на всяка инсталация на приложението(InstanceID) – Генерира се от услугата на Google-Firebase Cloud Messaging, когато DevControl получи достъп до Интернет. Използва се за идентификация и удостоверяване на правата на приложението за достъп до Вашите контролери. Ако Вашето приложениe поддържа услугата „ Firebase Cloud Messaging”, DevControl периодично ще изпраща информация за приложението и устройството, на което то е инсталирано към обслужващия сървър на Firebase. Информация относно поверителност и сигурност на Firebase можете да получите на:Privacy and Security in Firebase

III. Лични данни: DevControl не изисква от потребителите въвеждане на лични данни, чрез които те биха могли да бъдат идентифицирани.

Сигурност:

      При работа с контролерите те периодично изпращат информация за състоянието на управляваните обекти към оторизираните потребители, осъществили връзка с тях в конкретния момент. Ако потребителя използва нашия облачен сървър за осъществяване на интернет връзка, данните от и към приложението преминават през него. Ние не събираме, не обработваме и не предоставяме на трети лица тези данни, освен ако по силата на закон не сме задължени да го направим.. Данните, обменяни през интернет са защитени чрез SSL/TLS протоколи. За данните обменяни чрез WiFi мрежи, потребителите имат възможност за избор измежду OPEN, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK криптиране.

Възможност за заличаване на въведените данни:

  1. Цялата информация, въведена в приложението ще бъде изтрита при деинсталирането му или при изчистване на данните на приложението от паметта на Вашето устройство(мобилен телефон или таблет). В тези случаи телефона(таблета) Ви ще изгуби възможността за връзка с Вашите контролери.
  2. Информацията за конкретен контролер ще бъде изтрита от паметта на телефона(таблета) Ви при премахването му от списъка с достъпните Ви контролери от администратора на приложението. В този случай телефона(таблета) Ви ще изгуби възможността за връзка с конкретния контролер.
  3. Данните, записани в паметта на контролера могат да бъдат премахнати от администратора на контролера чрез съответните менюта за настройки или след възстановяване на фабричните настройки на контролера, чрез процедурата описана в инструкциите за работа с контролера. В този случай съществува вероятност телефона(таблета) Ви да изгуби възможността за връзка с конкретния контролер.
  4. Уникалният идентификатор на инсталацията може да бъде премахнат чрез деинсталиране на приложението, или при изчистване на данните на приложението от паметта на Вашето устройство. В този случай телефона(таблета) Ви ще изгуби възможността за връзка с Вашите контролери.

Контакти:

      Ако имате въпроси по тази политика, можете да се свържете с нас чрез електроннaта поща, посочена на страницата на DevControl в Google Play.

 

Technoelectronic LTD

Privacy Policy and Security of Personal Data of mobile application “DevControl

In force since 25.05.2018

 

      Technoelectronic LTD ("us", "we" or "our") manages a "Cloud" Server and the DevControl mobile app to provide remote monitoring and control of your devices ("Controllers") ("Service").

This page informs you of our policies on the collection, use, and disclosure of personal data when you use our service and the choices you make in relation to that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of the information in accordance with these policies.

 

Collection and use of information

We collect several different types of information for different purposes to provide you with and improve our Service

I. Application access passwords - needed to prevent unauthorized persons from accessing your devices. They are stored only in the memory of your mobile phone or tablet. Factory User and Application Administrator Passwords are commonly known through the application's user guide on our website. After their change, we have no access to them. 

 

II. Access data for the controller 

 1. Controller access passwords - are needed to prevent unauthorized persons from accessing your devices. They are stored only in the memory of your mobile phone or tablet and in the memory of your controllers. Transferred via Internet and / or WiFi connection. The controller's default administrator password is commonly known through the application's user guide on our website. After it's change, we have no access to it.
 1. Static public IP address of the router to which the controller is connected - It is entered by the application administrator only if the user wants to access the controller via the Internet and does not want to use our cloud server for the purpose. The IP address is only used to establish an Internet connection between the particular application installation and the controller. It is saved in the app's memory and is only accessible to your app's administrator. We do not collect, process or process this information to third parties unless we are under an obligation to do so by law.     
 1. Unique Identifier of Each Application Installation (InstanceID) - Generated by Google-Firebase Cloud Messaging when DevControl accesses the Internet. Used to identify and authenticate access rights to your controllers. If your application supports Firebase Cloud Messaging, DevControl will periodically send information about the application and the device on which it is installed to the Firebase Backend. You can obtain Firebase privacy and security information at:Privacy and Security in Firebase

III. Personal Data: DevControl does not require users to enter personal data through which they could be identified.

Security:

      When working with controllers, they periodically send information about the state of the managed objects to the authorized users who have made contact with them at that particular moment. If the user uses our web server to make an internet connection, the data from and to the application passes through it. We do not collect, process or process this data to third parties unless we are under an obligation to do so by law. Data exchanged over the Internet is protected by SSL / TLS protocols. For data exchanged via WiFi networks, users have the choice between OPEN, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK encryption.

Ability to delete entered data:

  1. All the information entered in the application will be deleted when you uninstall it or clear the app data from your device's memory (mobile phone or tablet). In these cases, your phone (tablet) will lose the ability to connect with your controllers.
  2. The information for a particular controller will be deleted from your phone's (tablet) memory when it is removed from the list of available controllers by the application administrator. In this case, your phone (tablet) will lose the ability to connect to the particular controller.
  3. The data stored in the controller memory can be removed by the controller administrator from the appropriate setup menu or after resetting the controller's factory settings using the procedure described in the operating instructions for the controller. In this case, your phone (tablet) is likely to lose the ability to connect to the particular controller.
  4. The unique installation identifier can be removed by uninstalling the application or clearing application data from the memory of your device. In this case, your phone (tablet) will lose the ability to connect with your controllers.

Contacts:

      If you have any questions about this policy, you can contact us via the email that is listed on the DevControl page on Google Play.